Matematică
carolinachiper
2020-11-21 23:35:00
Fie [latex]( a_{ n)_{n leq 1} } [/latex] o progresie geometrica cu [latex] a_{1} =3[/latex] si ratia q=2. Determinati numarul termenilor rationali ai progresiei, mai mici sau egali cu 192.
Răspunsuri la întrebare
toninica12
2020-11-22 03:19:07

an=a1[latex] q^{n-1} [/latex]≤192 [latex] q^{n-1} leq 64[/latex] [latex] 2^{n-1 leq } 2^{6} [/latex] n-1≤6, n≤7 7 termeni

Adăugați un răspuns